DOSERING FRÅN PAHLEN

Minimaster är en unik produkt som hjälper dig att dosera klor (om det behövs) och sänker ditt pH-värde (om det behövs).
Detta görs med hjälp av sensorer som mäter och kontrollerar om något av värdena i poolen förändras. Sensorer och utrustning bör därför alltid kontrolleras och hållas rena för optimalt funktion. En vanlig missuppfattning är att den justera pH-värdet upp och ner, men så är inte fallet. Höjning av pH-värdet gör du själv och enklast med pH-plus granulat.

VIKTIGT

Regelbunden mätning av poolens vattenvärden är grunden i en fungerade minimaster.  Det görs bäst med en fotometer (scuba 2) och mätning ska ske med jämna mellanrum (ca 1 gång/vecka).  Använd gärna ett protokoll (skrivet)

REKOMMENDERADE VATTENVÄRDEN MINIMASTER

Minimaster

SNABBGUIDE

Youtube

KALIBRERING

Youtube

SKÖTSEL/UNDERHÅLL

Youtube

REGELBUNDEN SKÖTSEL (SE MANUALEN FÖR BILDER)

• Vid backspolning av poolens sandfilter – stäng först avstängningsventilerna (L1 och L2) på förfiltret till och från MiniMaster.
• Kontrollera flöde med nertryckt knapp (J) – justera till rätt flöde med ställskruv (L) på startmodulen.
• Referensmätning av klor och pH skall utföras 1-2 gånger i månaden med en digital fotometrisk mätutrustning. (ex. scuba II)
Ta mätvatten från mätvattenuttaget på förfiltret.
Vid avvikelse från kalibrerat värde – kontrollera och balansera vattenvärden och/eller rengör elektroderna och kalibrera efter det.
• Pluggarnas gängor och o-ringar bör smörjas minst 1 gång/år med fett av typ Silikonfett med PTFE (ej petroleumbaserat fett).
• Kontrollera slangar, anslutningar och kemikalienivåer regelbundet.

ELEKTRODERNA MINIMASTER

Bör rengöras regelbundet (se manualen under  “Elektroder, handhavande och skötsel”) minst en gång/månad.
1. Stäng av doseringen (on/off knapp H) – diod blinkar.
2. Stäng av vattenflödet genom att stänga kulventilerna (L1 och L2).
3. Lyft upp låsbygeln (E) och fäll modulerna framåt, se bild 2.
4. Lossa elektrodens BNC-kontakt (se bild 5) från styrenheten.
5. Skruva loss elektroden och lyft ur den uppåt.
6. Rengör och skölj elektroden. Montera tillbaka elektroden i modulen och anslut dess BNC-kontakt.
7. Öppna kulventilerna (L1 och L2).
8. Låt mätvatten gå igenom armaturen upp till en timme för stabilisering av elektroderna.
9. Gör en referensmätning av klor och pH. Kontrollera att värdena stämmer överens med MiniMasters diodvisning.
Vid avvikelser, balansera pH och klor till önskade värden och gör en omkalibrering.
10. Aktivera doseringen (on/off knapp H) – diod lyser med fast sken.

MINIMASTER FILTRET

Kontrollera förfiltret regelbundet och rengör vid behov. Byt filterpatron när så behövs.
1. Stäng av doseringen (on/off knapp H) – diod blinkar.
2. Vrid av vattenflödet genom att stänga kulventilerna (L1 och L2).
3. Skruva ur filterburken där filterpatronen sitter.
4. Byt eller skölj rent filtret med vanligt vatten. Vid behov kan en mjuk borste användas.
5. Återmontera filtret. Öppna kulventilerna (L1 och L2).
6. Aktivera doseringen (on/off knapp H) – diod lyser med fast sken.

JUSTERINGSKRUV PÅ MINIMASTER

Justerskruv (L) och Mätvattenkran (F) rengöres vid behov så att de inte kärvar p.g.a. beläggning.
1. Stäng av doseringen (on/off knapp H) – diod blinkar.
2. Vrid av flödet med kulventilerna (L1 och L2).
3. Skruva ur justerskruven, skölj och torka av.
4. Smörj o-ring och pluggens gänga med lite silikonfett. Återmontera dem. Öppna kulventilerna (L1 och L2).
5. Aktivera doseringen (on/off knapp H) – diod lyser med fast sken.

VINTERFÖRVARING

Vid frysrisk skall modulerna och förfiltret tömmas på vatten, bottenpluggar demonteras, elektroderna demonteras och förvaras
frostfritt i jämn temperatur i dess leveransbehållare fylld med tappvatten.

Värmepump

HJÄLP PÅ PLATS SERVICE

Skulle du behöva på platsen hjälp med din minimaster går det bra att boka hjälp i vårt formulär som du hittar under knappen ”Service/Boka servicehjälp”. Vi har skäliga priser per timme, och vår minimidebitering är från 2h per besök. Etablering och resekostnader tillkommer.